ಮೇ 7ನೇ ತಾರೀಕು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ 

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 12 ಗಂಟೆಗೆ SSLC ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ PAGE ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದುವರೆಗೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ 12 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ೧೦ ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ